Virginia 1,000yd Benchrest Club

2004 6 & 10 Match Agg Standings
 

6 Match Grand Overall

6 Match Heavy Gun Overall

6 Match Light Gun Overall

6 Match Heavy Gun Group

6 Match Heavy Gun Score

6 Match Light Gun Group

6 Match Light Gun Score

10 Match Grand Overall

10 Match Heavy Gun Overall

10 Match Light Gun Overall

10 Match Heavy Gun Group

10 Match Heavy Gun Score

10 Match Light Gun Group

10 Match Light Gun Score